Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Torm

Torm 5 years 3 months ago #34

  • alwaern
  • alwaern's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 43
  • Karma: 1
Torm

Alias: Pravý, Pravý bůh, Bastard, Pošetilec, Věrný Hněv, Pán závazku
Symbol: pravá rukavice (ze zbroje), vztyčena a otevřena dlaní dopředu nebo stříbristý/šedý kovový štít nesoucí znak otevřené rukavice a se třemi, ve štítu zabořenými, černými šípy
Status: Nižší božstvo
Spojenci: Tyr, Helm, Ilmater, Rudý Rytíř, Lathander
Nepřátelé: Bane, Bhaal, Cyrik, Mask
Portfolio: závazek, povinnost, poslušnost, věrost, paladinové
Doména: civilizace, spravedlnost, ochrana (původně dobro, léčení, zákon, ochrana, síla)
Následovníci: válečníci dobrého přesvědčení, strážci, hrdinové a dobrodruzi, rytíři, dvořané, paladinové
Oblíbená zbraň:pouto závazku (obouruční meč)

Torm je patronem paladinů a těch, kteří čelí nebezpečím pro dobro ostatních. Za svého života (v období po Pádu Netherilu) byl Torm jedním z nejvěrnějších válečníků v nejmenovaném království a příkazy svého monarchy plnil bez ohledu na riziko. Mudrci a historici se nemůžou shodnout, kde přesně leželo Tormovo království, natožpak jak se jmenovalo, ale všichni ho umisťují jižně od Jezera páry, do oblasti současných Hraničních království. Nalezení oné bájné zapomenuté říše se stalo cílem ne jednotlivců, ale celých kompanyjí rytířů a řádů! Toto místo (označované v církevních spisech jako Chalsembyr nebo Nejvyšší úřad), jak doufají filosofové víry, může pomoci osvětlit detaily života Torma jako smrtelníka – jednu z mála věcí, o kterých se Torm odmítá bavit. Pověra říká, že ten, kdo objeví Chalsemby, získá místo po boku svého patrona ve Vyšších sférách.
Dnes je však Torm šampiónem a ozbrojenou rukou Tyra, Pána spravedlnosti. Spravedlnost vykonává na všech proradných, zlovolných a podvodných živlech a chrání zákon a pořádek. Věrný hněv je své službě neochvějný - přísný, poctivý, tvrdý a neústupný, přesto však má dobré srdce a ke slabým, mladým a svým přátelům se chová laskavě.
Společně s Ilmaterem a Tyrem se trojici bohů přezdívá Triáda. Torm a Ilmater jsou dvě strany téže mince a jsou i dobrými přáteli. Mezi Tormem a Helmem panuje spojenectví, mezi jejich přívrženci spíše rivalita. Na přání Tyra se Torm postupně snaží sblížit s Rudým Rytířem a přiblížit ho spravedlnosti.

Během Doby nesnází se Torm výrazně angažoval v boji o Destičky Osudu. Před bitvou s Baneem, Pánem sváru, zjistil Torm, že v jeho jménu páchá nejvyšší kněz jeho víry (Tenwelt) ohavnosti. Ve městě Tantras tormité od nepaměti ovládali náboženskou i politickou scénu, avšak během Tormova Příchodu začali aktivně pronásledovat členy ostatních církví (jinými slovy nevěřící). S pomocí padlého klerika Suny (Adona) Torm odhalil a obvinil strůjce těchto zlých skutků.
Když avatar Banea kráčel Dračím zálivem za Destičkou Osudu, která byla ukryta v Tormově chrámu (bez jeho vědomí), vstřebal Pán služby duše mnoha svých věřících (a mezi nimi i duše kacířů z vlastních řad) a získal podobu monstrózního muže s lví hlavou. V bitvě s Baneem zničili kromě sebe samých také zhentarimské loďstvo a vytvořili oblasti mrtvé magie.

Akt absorpce životní energie svých věřících Tormem zanechal celé čtvrtě takřka liduprázdné, jelikož víra v něj měla ve městě dlouhou tadici. Pravý bůh však nedokázal a nechtěl absorbovat životní sílu dětí, ušetřil je a jejich rodičům slíbil, že o ně bude po jejich smrti postaráno. A tak se i stalo. Nyní je těmto dětem, nazývaným Potomství Mučedníka, mezi 14 a 28 lety, mnozí z nich již vstoupili do Tormovy církve a mnoho dalších vládne nadpřirozenou silou a odvahou.

Protože Torm zemřel, když následoval příkazy (tedy ve službě vlastnímu ethosu) a jeho domovem byla základní materiální sféra, Pán Ao mu po jeho *smrti* navrátil jeho místo v Říších a hned poté Tyr pomohl Tormovi dosáhnout statutu nižšího boha. V Roce meče (kdy se Torm přesunul do Vnějších sfér) zmizela Osamělá citadela (masivní věž na vrcholu pahorku v Ledových horách severně od Citadely Adbar) a octla se na úbočí Hory Celestie. Nyní představuje centrum jeho říše zvané Pravdosrdce.

Torm se výrazně zapojil i do bitvy proti Cyrikovi 10 let po době nesnází, pomáhal Mystře, Oghmovi a Maskovi Cyrika zbavit vlády nad mrtvými. Tormovy činy mu vynesly nehynoucí nenávist cyrikistů a Prince lží.

Pravý bůh se neustále toulá Říšemi přesně jako v době, kdy býval jenom polobohem, a bojuje se zlem a nebezpečnými příšerami. V liturgii Tormovy církve se mluví o poslední bitvě bohů, kdy se Pán závazku obětuje, aby jednou provždy zničil Cyrika.

Mezitím se však objevil nový problém – Baneův návrat. Běžný lid se opět obrátil na Věrný Hněv a jeho církev, aby je znovu ochránili před svárem a tyranií Černé Ruky. Věří, že další velkou bitvu, s pomocí armády paladinů s čistým srdcemi a posvěcenými meči, Torm opět vyhraje a Banea zničí. Většina lidu z Říší si události staré dvacet let pamatuje dobře… a doufají.
Pravý bůh (a jeho zástupci na Faerûnu) jsou mnohem pragmatičtější ve svých odhadech možností. Tajnůstkářství a opatrnost kultů Černé Ruky znemožňuje otevřenou válku a pokud se i povede Banea zničit, nebude to bez obrovských ztrát. Jak Torm, tak i jeho stoupenci cenu znají a jsou ochotni ji zaplatit, aby lid ze zajetí Černou Rukou vysvobodili.

Avatar a další manifestace
Torm ve své formě avatara má téměř 12 stop na výšku, na sobě prastarou plnou plátovou zbroj s purpurovým nádechem. Přilbu nenosí a vyzařuje z něj nadpozemský klid. Jindy na sebe bere podobu stárnoucího muže se šedinami ve vlasech a občas se zjevuje jako blond mladík s vysokým sebevědomím, tichým entuziasmem a výrazným osobním šarmem.
Jakmile však započne boj, Torm se přemění do podoby muže s lví s hlavou.
V každém svém zjevení je Pravý bůh ztělesněním přísnosti a odvahy a spravedlnosti.
Torm může sesílat kouzla z jakékoliv sféry a domény, preferuje však bojovou, léčivou, strážní, ochrannou a zákonnou.

V souboji je Torm nebojácný a vyzařuje z něj aura, která ruší všechen strach - ať už přirozený nebo magický. Bůh může ve svých rukou pouhou myšlenkou zhmotnit jakoukoliv zbraň a stejně tak jí může i nechat zmizet. Upředňostňovanou skupinou jsou však meče, na které se specializuje a které nejraději používá. Oblíbennou zbraní je Pouto závazku (obouruční meč +5 posvěcený mstitel s vlastnostmi sluneční čepele). Někdy Torm útočí svými pěstmi (s plátovými rukavicemi samozřejmě), pokud chce nepřítele pouze zneškodnit a ne zabít. Ve své podobě s lví hlavou navíc může 1x za kolo použít velký výkřik (téměř identické kouzlo z knihy Listy mágů, ale bez negativních účinků). Každé kolo navíc může vykouzlit až 3 duchovní kladiva a vrhnout je dle libovůle.

Pokud si tak Torm přeje, může chránit specifickou bytost nebo místo; jeho forma doslova "obklopí" chráněné místo či osobu. Bůh sice může útočit pouze 2x za kolo, ale dokud Torm žije, je jeho chráněnec je zcela imunní vůči jakémukoliv poškození. Bytost může dle libovůle opouštět Tormovu ochranu a může ze své pozice používat zbraně i magii.

Pravý se jinak často zjevuje ve formě létající obří rukavice s bílou aurou, ze které občas vystřelují oblouky blesků. Rukavice mluví Tormovým hlasem, může nést břemena, ukazovat a útočit na živé i neživé předměty. Neznámé není ani zjevení ve formě obouručního meče nebo štítu, kterým pomáhá svým stoupencům.

Pravému bohovi slouží zlatí a stříbrní draci, lamaššu, ki-rinové, šedu, strážní duchové, xaveři a Přízračná stráž (duše nejvěrnějších válečníků Torma, kteří dále slouží svému bohu jako einheriáři nebo podobné bytosti, které křižují oblohu na pegasech a na Tormův pokyn se vrhají do bitev. Svoji přízeň dává najevo jako zářící bílý démant vsazený do zdi nebo dveří nebo obraz rukavice, štítu nebo meče vypáleného do látky a výjimečně i jako bílá růže.

Církev a následovníci
Popularita Torma je na vzestupu a nejspíše díky událostem Doby nesnází. Profituje tak z entuziasmu zástupů věřících, kteří oceňují zejména jeho oddanost službě smrtelníkům - pro boha dost atypické, a množství řádů a spolků válečníků a paladinů, kteří se zasvětili službě Pánovi závazku. Všichni příslušníci církve jsou známí jako tormité, kněží specificky jako tormtaré. Většina jsou muži, ale obě pohlaví jsou v církvi vítána. Více a více jsou v řadách tormitů vidět elfové i trpaslíci; cítí nutnost udržovat pořádek a právo v říších lidí a tím způsobem zajistit větší bezpečí pro vlastní komunity, které jsou pod stále větším tlakem expanze lidského plemene.
Svoje kouzla klerici získávají za rozbřesku.

Následovníci Torma jsou organizování do třístupňové hierarchie. Délka služby, její užitečnost a hodnost jsou pro zařazení nejdůležitější. Specializovaní kněží (svatí šampióni) tvoří až 40% všech knězů a prakticky fungují jako vůdci víry. Klerici, křižáci a paladinové představují 30%, 20% a 10% respektive.
Nejvyšší stupeň okupují tormtaři, kteří se mezi sebou dělí podle vlastní striktní hierarchie.Ta postupuje od Tichých (novici) přes Andurany (nižší kněží), Čepele víry, Správce, Bdělé, Ostražité, Věrné, Vynutitelé, Strážce, Rytíře, První a Šampióny. Tyto hodnosti jsou oddělené od hodností získaných službou (ve vzestupném pořadí) - Kapitán hlídky, Ctěný posel, Strážce práhu, Senešal, Mistr chrámu, Velekněz a Kněz-inkvizitor (učitelé a vnitřní pořádková síla církve).

Druhý stupěn hierarchie se skládá z rytířských řádů zasvěcených Tormovi. Členové těchto skupin fungují jako ozbrojená ruka církve a plní úkoly zadané výše postavenými knězi. Příslušníci této větve se obvykle označují jako Meče Torma a většina (pokud ne všichni) Mečů jsou křižáci a paladinové v nejrůznějších kapitulách a řádech, které udržují spojenectví s klérem, ale nejsou mu přímo podřízeni (např.Řád Zlatého lva).

Poslední, třetí, stupeň hierarchie víry představují běžní věřící. Počítají se mezi ně válečníci i vládní úředníci. Po době nesnází se mnoho z nich vydalo na pouť do Chrámu Tormova Příchodu v Tantrasu. Od věřících se očekává ročný desátek, který zpravidla odevzdávají v místním chrámu Pravého, vždy však podle vlastních finančních možností. Kromě toho musí dodržovat principy Tormovy víry jak jim předkládají jeho knězi.

Chrámy Pravého boha jsou obvykle bašty spravedlnosti a řádu a stavěny jsou jako neproniknutelné pevnosti (často na úbočích hor nebo jejich vrcholech poskytujíce tak strategický rozhled nad okolní krajinou). Při jejich konstrukci se běžně používá bílý granit, který neustále vydává bílé světlo. Haly a chodby lemují sochy postav ve zbrojích a lvů a zdi jsou zdobeny odznaky a symboly padlých rytířů.

Specifická kouzla tormitů zahrnují Přinuť, Ruka Torma, Střela slávy a Zažehnání mečů.

Každodenní činnost
Tormité poskytují trénink, pomoc, útočiště a podporu (ve formě zbraní, zbrojí nebo peněz) strážcům, řádům paladinů a válečníků a dvořanům po celých Říších. Stejně tak vysílají agenty, aby odstraňovali korupci a zlo na dvorech králů a vládců a kdekoliv, kde zapustí kořeny, zejména pak v organizacích a skupinách, které samy sebe považují za spravedlivé a zlo by měly potírat.
Sledují možné zdroje konfliktů (od orčích hord až po krvežíznivé vévody a monarchy) a mladé lidi, kteří by mohly vstoupit do řad Tormovy církve – ať už jako kněží nebo vojáci a ochranitelé.
Nepravidelně se tormité organizují ve výpravách proti velkému zlu, tyranům nebo zlodějským cechům.

Někteří cestující tormtaři mají dovoleno mnohem více než běžný klerik, zato se však od nich očekává desátek přesahující 50% (+ náklady místního chrámu nebo kláštera Torma). Navíc pravidelně psát zprávy o stavu věcí z oblastí, kde tormité nemají přístup nebo jsou málo frekventované (tak aby církev lépe poznala dění v Říších a mohla na něj reagovat).
Torm samotný často ke svým kněžím promlouvá – jednak aby jim poradil nebo ujistil, že tormtar-dobrodruh opravdu koná v souhlasu s jeho vůlí (nebo naopak nekoná a v tom případě následuje trest).

Zatímco bohové Helm a Torm mají poměrně dobré vztahy, o jejich církvích to zdaleka neplatí. Zejména po událostech Doby nesnází se při setkání helmitů a tormitů druzí jmenovaní číhají v přípravě na anticipovanou zradu.

Svátky a důležité obřady
Během jednoho roku slaví tormité 2 (resp.3) velké svátky. Prvním z nich je Boží smrt (13.den eleasiasu), kterou si připomínají smrt Torma severně od Tantrasu, když se navzájem s Baneem zničili v titanické bitvě. Druhým je Pravé vzkříšení honorované 15.dne marpenotu (den, kdy Torm povstal a získal zpět svojí sílu na konci Války bohů). A posledním v řadě je Setkání štítů.

Boží smrt je formální ceremonie připomínající si všechny, kteří položily životy na oltář spravedlnosti při ochraňování jiných nebo ve službě Pravému bohovi. Po modlitbách a vydatné hostině tormtaři odcházejí navštívit hroby padlých nebo místa velkých bitev, kde leží jejich blízcí. Při této příležitosti zapalují speciální svíčky a celou noc strávi pohrouženi v modlitbě, ve které Tormovi vypravují o všech skutcích zesnulých, aby na ně nebylo zapomenuto. Pravý bůh své služebníky během noci ve snech uklidňuje a promlouvá k nim, spatřit však ve snu Tormovu smrt znamená pro věřícího ortel smrti ve službě bohu během následujícího roku.

Pravé vzkříšení oslavuje Tormovo znovuzrození a je pravou hostinou, během které tormtaři odloží své lpění na zákonech a po jednu noc nemusí dodržovat všechny principy své víry. Většina věřících využije možnosti, aby šokovala ostatní (ať už činem nebo mluvou), ale někteří tento svátek vidí jako možnost ztrestat ty, na které je ruka spravedlnosti moc krátká (zlotřilý šlechtic chráněn zákony, krutý vládce vesnice nebo nepoctivý úžerník).
Torm svým nejvěrnějším do jejich myslí sesílá povznášející vize v noci po svátku a vyvoleným poskytne Přízeň věrnosti jako odměnu za jejich vynikající službu církvi. Tato přízeň má podobu modlitby, s jejíž pomocí jsou schopni seslat kouzlo, které by jinak nemohli, dokud by nenasbírali dostatek zkušeností.

Oslavy Setkání štítů probíhají ve znamení obnovování slibů a přísah, tormtaři právě proto upřednostňují sňatky vlastní nebo jiných, ukončování učednictví a dohody v tento specifický den.

Torm od svých následovníků očekává alespoň 4 modlitby denně - v poledne, o půlnoci, při setmění a za úsvitu. Modlení má předepsanou formu, která z úst věřících zní jako ukolebávka. Prosby mají za účel požádat Pána závazku, věrnosti a poslušnosti o pomoc a vedení během dne. Od Dob nesnází se součástí litanie stalo i Pokání kázně. Kromě výše zmíněných jsou občas součástí modliteb i verše specielně určené pro překonání nepříjemných povinností nebo prosící Torma o sílu při úkolu nebo při prosbě o pomoc přátelům nebo spojencům.

Následovníci Torma provozují pouze 3 speciální rituály - Tormova tabule, Investitura a Posvěcené bdění. Tormova tabule se slaví minimálně 1x za 2měsíce. Rituál vyžaduje po knězi, aby připravil honosné a vydatné jídlo, které nabídne neznámému (žebrákovi nebo jinému v nouzi). Zatímco host jí, kněz sedí na stole a postí se. Do 3 dnů od hostiny se musí tormtar vyzpovídat ze svých hříchů a podat zprávu o svých prohřešcích nadřízenému.

Investitura bývá vážným obřadem, během kterého se z novice stává plnoprávný kněz. Povinnost zúčastnit se mají všichni tormité na den jízdy od místa konání obřadu. Suplikant (bývá vždy jen jeden) se na obřad připravuje vyválením v blátě a špíně a oblečením nejsmrdutějšího a nejubožejšího roucha, které sežene nebo vyprosí. Způsobně oblečen se pak postí celý den a k večeru ho kněží (sami po vydatné hostině) přenesou do chrámu, kde ho omyjí čistou vodou. Zbaven nečistot je pak suplikant představen předsedajícímu knězi a formálně přijat do služeb Tormovy církve - pokud projde rituálem Posvěceného bdění.

Tento rituál se opakuje při každém postupu v hierarchii Tormovy církve. Vedoucí kněz před odchodem vyhodí do vzduchu meč bastard, který se díky kouzlu a zásahu Pravého boha vznáší spičkou nadol ve vzduchu nad hlavou suplikanta nebo kněze. Čím víc se žadatel poddá strachu nebo spánku, tím více meč poklesne. I když je pohyb meče pomalý, kouzlo je zlomeno, pokud se objeví krev. Nic se nevyrovná potupě, kterou kněz nebo novic zažije, pokud je další ráno nalezen s mečem ležícím na zemi. Pokud zkoušený v rituálu selže, hlavní kněz se pomodlí a v modlitbě bude hledat odpověď - někdy se může test zopakovat hned další večer, jindy je žadatel z církve vyloučen a někdy požaduje Torm jako pokání službu nebo splnění úkolu.

Hlavní centra uctívání
Chrám Tormova Příchodu v Tantrasu (kde se Torm během Doby nesnází objevil) je ve skutečnosti mohutné opevnění poznačené mnoha šrámy bitev dávno minulých. Z bělostných zdí zde klérus Pravého boha shlíží na město pod sebou. Poměrně bohatou kongregaci vede Velekněz Barriltar Bhandraddon. Barriltarův chrám sponzoruje mnoho rytířských řádů v Říších a tak rozšiřuje učení o hodnotách poslušnosti, věrnosti a spravedlnosti mezi prostým lidem. A v místech bezpráví, strachu a nejistoty nalézá přehršle naslouchajících uší.
Chrámy Torma lze nalézt i na Orlím Štítu (Citadela rostlého orla), v Prokampuru (Dům Ruky) a i uvnitř chrámů Tyra (například Síně spravedlnosti v Letohradu a Sundabaru). Svatyně jsou v Dálnovrchu, Krkavčíně, Skornubelu a Urmlaspyru (mimo jiné).

Přidružené řády
Po vzkříšení Torma církev založila nové společenství paladinů nazvané Řád Zlatého lva, kteří fungují jako svatí válečníci víry. Jejich vůdce byl dlouhou dobu Sir Dylan Lvípařát, První Šmapión Torma, nyní však rytířům velí tantraský paladin jménem Garethian Neomylný (jehož příjmení je spíše Garethianovým sarkasmem). Členové řádu aktivně vykonávají Pokání kázně a cestují Říšemi ve službě Pravému bohovi.
Mnoho z rytířů střeží svatyně a chrámy jiných mírumilovných bohů, další se vydávají na výpravy za získáním mocných artefaktů a relikvií. Selhání při vyznávání Pokání kázně znamená okamžitou ztrátu všech schopností paladina a lze jej odčinit poze kouzlem odpuštění a následným úkolem uloženým padlému členovi přímo Pravým Bohem.
Rytíři Řádu Zlatého lva nemohou postupovat na další úrovně bez toho, aniž by odčinili některý z dluhů v Pokání kázně (tak jej uložil dodržovat svým následovníkům Torm). Tuto oddanost církvi Pravý bůh z času na čas odměňuje kouzlem známým jako lví řev (kouzlo identické s velkým výkřikem z knihy Listy mágů se všemi negativními účinky).
Obřadné oblečení Řádu Zlatého lva je překvapivě zcela stejné jak v chrámu, tak na bojišti – plná bojová zbroj doplněna o zdobenou helmu, obě se zlatě lesknoucí.

Oděv kněžský a dobrodružný
Kněží Torma většinou nosí hladce vyleštěnou, čistou a jasnou plátovou zbroj, zdovenou helmu a plátové rukavice, na kterých je vepsán celý text Pokání kázně. Barva, resp. odstín barvy zbroje vypovídá o postavení kněze v hierarchii církve. Tiší mají zbroje nezdobené, bez odstínu, Andurané tmavě karmínové, Čepele víry růžovočervené, Správci sytě jantarové, Bdělí zbroje v barvě vycházejícího slunce, Ostražití slámově žluté, Věrní světle zelené, Vynutitelé mají zbroje v barvě dračí zeleně, Strážci nebesky modré, Rytíři tmavě modré, První ametystové a Šampióni (a další význační představitelé víry a nejvyšší knézi) brnění tmavě fialové barvy.

V boji tormtaři nosí nejlepší zbroj a zbraň, které mají k dispozici. Zbraně i zbroj si udržují v čistotě a vždy naleštěné i v těch nehorších situacích (kromě těch, ve kterých by to přímo ohrozilo stanovaný úkol).

Dogma
Torm představuje jednu z eticky nejčistších vír v Říších, která je postavena na oddanosti a poslušnosti. Poslušnost však není slepá, ani absolutní a služebník zlého pána ví, že se zodpovídá mnohem vyšší autoritě. Tormité věří, že pravé spásy lze dosáhnout skrze věrnou a oddanou službu. Korupci se snaží vymýtit vždy, kdy na ní narazí. Jako ozbrojená ruka spravedlnosti se od nich očekává, že přinesou zrádcům a zlovolníkům rychlou, ale bolestivou smrt.

Jejich povinností je také navrhovat nebo jiným způsobem měnit uzákonění a kodifikace, která považují za nespravedlivá. Čtyři pilíře povinností a služby tormitů představuje rodina, víra, vládci a všechny dobré bytosti Faerûnu.

Po strastech Doby nesnází byla hierarchie Tormovy církve zcela změněna. Rozlícen pogromem, kteří jeho stoupenci rozpoutali na rozkaz nejvyššího kněze Tenwelta, ustanovil Pravý Bůh regule a nařízení, kterými se měli jeho následovníci řídit jako pokání za své činy. Tyto „dluhy“ jsou obecně známy jako Pokání kázně a tormtaři musí tyto zásady respektovat a v určitých intervalech i „splácet“ (1x za 2 úrovně zkušenosti), aby odčinili dluh vůči ostatním církvím podle obsahu Pokání.
Samotné Pokání kázně se skládá z následujících částí:

Dluh perzekuce: Odčiniti lze pronásledování církví jiných bohů jenom pomocí při jejich rozšiřování a znovuzakládání.

Dluh zanedbání: Odčiniti opuštění a zanedbání svých povinností strážců sváru a konfliktů lze pouze maximální snahou o zničení kultů Banea a vzdorovováním cyrikistům, xvimitům a Zentarimům při všech příležitostech.

Dluh zničení: Odčiniti zničení magie Tkaniva během Doby nesnází. Všechny oblasti mrtvé magie musí tormité nahlašovat a podílet se na obnově Tkaniva v těchto místech. Stejná povinnost platí i pro divokou magii. Následky magického chaosu musejí být zvráceny do původního stavu věcí.
The topic has been locked.
Time to create page: 1.031 seconds