Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Tyr

Tyr 5 years 3 months ago #35

  • alwaern
  • alwaern's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 43
  • Karma: 1
Tyr

Alias: Nestranný, Zasmušilect, Zmrzačený bůh, Slepý vládce, Zraněný, Spravedlivý bůh, Anachtyr (Kalimšan), Achanatyr, Arrtyr Soudce všeho, Slepé oko Iltyr, které vidí a Meč spravedlnosti
Symbol: vyrovnané váhy postavené na hlavici stojícího válečného kladiva
Status: Vyšší božstvo
Spojenci: Ilmater, Torm, Lathander
Nepřátelé: Maska, Talos, Bane, Baal, Cyrik, Talona
Portfolio: spravedlnost
Doména: dobro, vědomosti, zákon, odplata, válka
Následovníci: soudci, právníci, úředníci, utiskovaní obecně, paladinové, strážní, Letohradští
Oblíbená zbraň: justiciář (dlouhý meč)

Když Tyra zobrazují v religiózním textu, má podobu vznešeného válečníka s chybějící pravou rukou, kterou ztratil při souboji s Kezefem, Ohařem Chaosu. V nedávných letech se ke zmrzačení přidalo i oslepnutí; během Doby nesnází ho o zrak připravil rozhořčený Ao. Byl rozlícen zejména neschopností Tyra postřehnout krádež Destiček osudu a zabránit sváru a třenicím mezi bohy Říší.

Tyrův symbol vystihuje jeho povahu přesně – spravedlnost skrze jemnou a laskavou sílu a ostražitost. Stojí proti všem, kteří páchají nepravosti, podvodníkům a ničitelům.

Jeho víra je populární, protože všichni vědí, co Tyr očekává od svých stoupenců – čest, úpřimnost, spravedlnost a poctivost. Pro ty, kteří nepřináleží k jeho následovníkům, je postava Zmrzačeného boha trochu záhadná. V jejich myslích je zakořeněna a spojena s jeho osobou přísná spravedlnost, takže si jen stěží všimnou jeho ostatních kvalit. Pro věřící je symbolem boha-otce, který se snaží v říších vytvořit ráj na zemi, i když ví, že v nedokonalém světě je tento cíl odsouzen k neúspěchu.

Když Tyra zastihnete v přátelské náladě, je z jeho hlasu cítit touhu vyřešit problémy jako příkladná rodina – s láskou, odvahou a vědomím, že nikdo nikoho nezradí kvůli poutu, které mezi nimi existuje. Naneštěstí si je až příliš dobře vědom, že podobně ideální stav nikdy v současnosti nenastane a z jeho hlasu a činů lze někdy vycítit smutek nad tím, co nikdy nebude.
Svůj klérus chrání velice pozorně, proto se také zjevuje mnohem častěji než jiní bohové. Torm a Ilmater slouží Tyrovi a všichni tři jsou kolektivně nazýváni Triádou.

Tyr se v Říších objevil v roce -247 ÚL, kdy vedl armádu archónů a andělů, aby přinesl řád zbytkům padlé říše Jhaamdath, které vládnul chaos, bezpráví a banditství. V následné bitvě pak Tyr zabil Valigana Třetirozeného, nižší božstvo bezpráví, jehož vzestup v roce -269 ÚL souvisel s nástupem exarcha Thelasanda IV. Exarch totiž podněcoval císaře k většímu konfliktu s elfy.
Pochod byl ukončen v roce -238 ÚL, ale Tyr zůstal na Abeir-Torilu. Během Pochodu v roce -243 ÚL navázal spojenectví s Ilmaterem.

Několik teoretiků vyšších sfér se domnívá, že Tyr nebyl tak úplně cizí božstvo a patřil k části panteonu Jhaamdathu a byl znám pod mnoha jménami (Achanatyr, Anachyr, Arrtyr Soudce všeho, Slepé oko Iltyr, které vidí a Meč spravedlnosti). Z dokumentů lze vyčíst, že jeho následovníci zabili velkého šarkana Rivenaurlgotha Temnězbožného v Kráčných horách v roce -284 ÚL.

Avatar a další manifestace
Tyr má své formě avatara podobu nebojácného statného a vousatého muže v lehkém brnění, kterému chybí jeho pravá ruka. Pahýl nijak nemaskuje, ani ho nemá převázán; vždy je ozbrojen magickým dlouhým mečem nebo válečným kladivem. Před svým oslepením měl oči ocelové šedi, které se postupně měnili v černotu a při odchodu již zůstavaly jenom černé oční důlky. Při zjeveních po Době nesnází může mít oči převázané zakrváceným obvazem nebo kusem látky.
Jeho čelo neustále vydává majestátní bílou záři, která je jeho poznávacím znakem. Sesílá kouzla všech sfér kromě obrácených kouzel sféry nekromacie.

Jím seslaná kouzla ze sféry zákona mají velikou potenci (postih -3 na záchranné hody a 3x větší účinek).

V jakékoliv formě Tyr okamžitě spozná zloděje, pobudy a jiné pokoutné živly. Dle libovůle může sesílat kouzla odhal lež, poznej přesvědčení a automaticky vidí vše neviditelné. Jeho magický dlouhý meč prudkosti +3 vládne stejným třem schopnostem, jaké má i Tyr (odhal lež, odhalení neviditelnosti a poznej přesvědčení). Válečné kladivo, které u sebe nosí rovněž neustále, má vlastnosti palcátu poškození (proti nemrtvým).
Zmrzačený bůh je zcela imunní vůči iluzím a přeludům a všem kouzlům ovládajícím emoce nebo strach.

Svůj souhlas a přízeň Tyr obvykle vyjadřuje pomocí rezonujícího zvuku gongu, který bývá doprovázen harmonickým radostným mužským zpěvem. Jindy mívá formu válečného kladiva s efektem telekineze, které je schopno létat, ukazovat, bojovat a sesílat kouzla.
Jako své posly využívá poslušných a inteligentních válečných psů, kteří se objevují náhle a jakoby odnikud.

Církev a následovníci
I když někteří paladinové preferující černobílé vidění světa Tyra uctívají, samotný bůh je nejpopulárnější mezi obchodníky, soudci a byrokraty – tedy těmi, kteří na svých bedrech nesou celý systém a starají se, aby fungoval. Na Ŕíše pohlížejí jasně a jednoznačně – nejraději by tedy Faerûn viděli zcela očištěn, aby všichni respektovali zákon, který by byl uplatňován svědomitě a rovnou měrou všem. Vyznavači Zmrzačeného urážky své víry, parodii nebo vtípky na adresu boha neberou na lehkou váhu – o čem se přesvědčilo mnoho provokatérů na vlastní kůži.
V civilizovaných částech světa Tyr přežívá velice dobře; většina jeho chrámů se nachází ve velkých městech. Zvěsti jdou dokonce o jeho stoupencích na Skále Bral, jedné ze Selûniných slz.

Některé sekty v rámci církve preferují automutilaci, resp. sebepoškozování na počest svého patrona, které imitují usekáváním pravých rukou a oslepením. Většina věřících se nestotožňuje s tak extrémní oddaností Tyrovi, preferuje spíše symbolická gesta vyjadřující sounáležitost se Zmrzačeným bohem.

Po dobu 10 let od Doby nesnází neměla církev Tyra žídné specializované kněze. Někteří z mudrců se domnívali, že Tyr nechtěl favorizovat žádného ze svých kleriků. V nedávné době (přesněji řečeno v den Svátku měsíce ÚL 1369) ale měli všichni knězí Tyrovy církve vidinu, ve které k nim promluvil samotný Zmrzačený. Mluvil o pošklebování ostatních církví a příkoří, které musela jeho víra v Říších snášet. Rozhodl se všem svým knězů udělit zvláštní schopnosti, které jim měly pomoci šířit a uplatňovat zákon a právo. Od toho dne jsou všichni tyřané specializovanými kněžími a nazývají se svatí spravedlitelé.
Církev Tyra je své podstatě vysoce organizovaná a formální instituce s vnitřními regulemi (Nesčetné edikty) a systémem opevněných chrámů. V chrámech tyřanů najdou věřící místo, kde sklonit hlavu na noc, jídlo, zbraně, zbroje, oře i léčení, dobrou radu, a pokud věřící hledá odpuštění a pokání za selhání ve víře v Spravedlivého, dostane se mu zde obojího.

Tituly a honorifika užívaná kleriky v posledních letech seřazena od nejnižšího stupně jsou – Akolyta zákonů, Věrný bratr/sestra, Zákonostrážce, Meč Tyra, Kladivo Tyra, Ostražitý bdící, Spravedlivý kapitán, Mstitel, Mistr pomsty, Opat, Vrchní lord opat, Vrchní mstitel, Rytíř-velitel, Pán kladiva, Obránce spravedlnosti a Strážce rovnováhy.
Zvláštních titulů existuje minimum, církev tyřanů je významně regulovaná.
Typická kouzla tyřanů zahrnují vlčí čelisti, kladivo spravedlnosti, meč a kladivo a nádhera obnovené mladosti.

Každodenní činnost
V divočině, kde neexistuje žádné právo, pouze právo meče, fungují kněží Tyra jako soudce, porota a popravčí v jedné osobě. V praxi se jedná o spravedlnost blízkou přísloví „oko za oko, zub za zub“, ale uplatňují i „milost pro neznalost“. Pokud provinilec skutečně ani jen netušil co a proč porušil, lze menší prohřešky s varováním odpustit. Varování (a protokol o poučení zákonem) je následně zapsáno v Knize zákonodárce, aby pak mohlo být distribuováno mezi ostatní tyřany (preventivní opatření, která má zabránit, aby pachatel dostal milost pro neznalost vícekrát).

V civilizovaných oblastech (kde tyřanům za jejich zády nikdo neřekne jinak než tyrani) jsou kněží experty na místní právo, královské právo, zvykové právo a jakékoliv další nařízení, která existují. Zastupují také obviněné před soudy (a tudíž jsou ekvivalentem právníků); poplatky za jejich služby jdou vždy církvi.
Tyřané často poučují ostatní, pokud u nich shledají nedostatky ve vědomostech ohledně zákonů a nařízení. Kromě toho však působí i jako prostředníci mezi stěžovately a zákonodárci. Žádný tyřan nikdy nebude uplatňovat zákon, který protiřečí jinému zákonu, nebo který je nespravedlivý. Zde je potřeba si všimnout, že klérus není znepokojen férovostí zákona, ale zákonnou spravedlností - v pojetí Tyrovy církve tedy o součást systému, kde musí jehou součásti zůstat v harmonii.
Mezi povinnosti kléru také patří udělovat a vyměřovat tresty a vykonávat spravedlivou mstu v zastoupení. Tento závazek mívá podobu formálního slibu těm, kteří byli nějak poškozeni; tyřan následně otevřeně konfrontuje provinilce - práci z pozadí a manipulaci považují za nepřípustné.

Svátky a důležité obřady
Klérus Tyra prochází měsíčním cyklem vznešených rituálů, které začínají vždy prvním dnem měsíce v obřadu zvaném Vidění spravedlnosti, pokračuje Zmrzačením 13.dne měsíce a končí Oslepením 22.den měsíce.
Tyto rituály pojí zpěv modliteb, hymny velebící Tyra a gigantické iluze - obrovské válečné kladivo visící nad hlavami zúčastněných, které oslepuje všechny neskutečnou bělobou při Vidění spravedlnosti; při Zmrzačení obrovská pravá ruka obklopená vařící se krví, která postupně hasne a ztrácí se v temnotě a nakonec při Oslepení pár očí, ze kterých vytékají ohnivé slzy, dokud i ony nepohasnou vyčerpáním.
Při obřadu Oslepení si věřící nechávají zavázat oči průsvitným damaškem, aby si tak připomněli slepotu svého patrona.

Kromě velkých rituálů mají tyřané i několik denních modliteb ve formě zpívaných invokací, série modliteb s odpovědí vedených staršími knězi, krátké kázně se čtením z posvátné knihy Svatých rozsudků Tyra a mohutného energického hymnu na konci.

V chrámech a klášterech zasvěcených Tyrovi se tyto a další jim podobné obřady odehrávají přibližně každé 2 hodiny. Ty nejdůležitější jsou za svítání, v pravé poledne, večer a prvospí. Rituál svítání, Probouzení, přináši jemnou a povzbuzující obnovu víry v Tyra. Obřad uprostřed dne, Kladivo pravého poledne, zas vyjadřuje nadšení ze síly, kterou církev oplývá a oslavuje její věčnou ostražitost. Večerní rituál zvaný Vznešená spravedlnost je spíše vážnou záležitostí, kde si klérus připomíná úkoly církve a Tyrova přikázání. A poslední obřad (v době prvospí), Památka spravedlivě padlých, protkána jemně prozpěvovanými modlitbami a prosbami, je uctěním si těch, kteří padli v boji za spravedlnost – ať už k církvi Zmrzačeného boha patřili nebo nikoliv. Málu z těch, kteří si vyslechnou celou Památku, zůstane oko suché.

Hlavní centra uctívání
Nejdůležitějším chrámem Tyra je bezesporu Pevnost Věrných jižně od Zazesspuru v Tethyru, kde se momentálně scházejí desítky tyřanů ve snaze obnovit pořádek ve válkou zmítané staré říši.
Starším a významnějším (alespoň v církevní hierarchii) je Dům Ruky Tyra v Milvarune v Thesku. Chrám je domovskou základnou Spravedlivých rytířů, těžké kavalerie, jejichž nablýskané štíty a třpytící se kopí jsou většinou ty poslední věci, které vojáci z Thaye vidí. Někteří je nazývají "spojenci, které Simbul nikdy nechtěla, ale kteří se ukázali býti velice úspěšní", zejména díky jejich efektivitě v zastavování invazních armád Thaye a jejich následnému rozdrcení. Původně hanlivá přezdívka je však značně dlouhá a nejeden bard se tak zamotal a ztrapnil při jejím vyslovování, že se patrně přestane používat.

Zmínku si nepochybně zasluhuje i tyřanský chrám mimo materiální sféru, konkrétně na jednom z měsíců ze seskupení známého jako Slzy Seluny, Bralu. Klérus chrámu (pantheisté) uctívá Tyra nejenom jako představitele spravedlnosti, ale i jako válečníka a věří, že je patronem všech dobrých bojovníků.
Pantheisté také věří, že každé božství, které ztělesňuje spravedlnost nebo boj, je vlastně jenom avatarem Tyra. Jako důkaz na podporu svého tvrzení uvádějí, že přístup ke kouzlům jim není odepřen ani na světech a sférách, kde o Tyrovi nikdo nikdy neslyšel. V současnosti je však z Brala hnízdiště pirátů a jako aspekt spravedlnosti zde Tyra uznává málokdo. Klerici z jeho chrámu však mají silný smysl pro zákon a s nepravostmi bojují všude, kde je to jen trochu možné (což mimo jiné dalo vzniknout několika křižáckým výpravám a svatým válkám).

Přidružené řády
Církev Tyra zastřešuje mnoho přidružených rytířských spolků, většina z nich přímo podléhá určitému chrámu (např.Spravedliví rytíři z Domu Ruky Tyra v Milvarune). Nejvýznamnějšími řády paladinů Tyra jsou Rytíři svatého soudu a Rytíři milosrdného meče. Prvně jmenovaní přitahují více ty, kteří preferují zákon a pořádek, ti druzí zase ty, jenž dávají u Spravedlivého přednost aspektu dobra.

Paladinové z obou řádů můžou později, až budou zkušenější, vstoupit do elitního uskupení zvaného Kladiva Zasmušilce.
Vstoupit do řad Kladiv vyžaduje 2 věci - nominaci členem elitního řádu, která je navíc podpořena i dobrozdáním staršího kněze Tyrovy církve. Pokud uchazeč splní obě podmínky, musí strávit jednu celou noc střežením svatyně nebo chrámu Tyra. Pokud ho Tyr uzná za schopného, ve vizi od boha se objeví válečné kladivo. Pokud je paladin ještě nezkušený, neobjeví se nic, ale test může později zopakovat. A nakonec pokud Zmrzačený bůh sešle vidinu meče, žadatel se nějakým způsobem významně prohřešil vůči víře a musí okamžitě podstoupit pokání a přijmout úkol k odpuštění hříchů. V tento moment existují pro paladina pouze dvě možnosti - uspět nebo být zabit.

Oděv kněžský a dobrodružný
Typickým kněžským oděvem tyřanů je modré nebo fialové roucho s bílým opaskem. Na levé ruce nosívají knéží bílou rukavici, na té právé zase černou, která symbolizuje ztrátu ruky Spravedlivého.
Pro každodenní použití nosí většina knězů zbroj nebo praktické oblečení s vyobrazením symbolu Tyra na zádech a ramenech (kladivo a váhy).

Dogma
Od noviců Tyra se žádá následovné: ,,Odhalujte pravdu, provinilé trestejte, špatnosti napravujte a buďte vždy pravdiví a ve svých činech spravedliví.“ Ve zkratce – dodržujte zákony a dohlížejte, aby je nikdo neporušoval. A pokud je někdo poruší, vyměřte mu spravedlivý trest.

Zmrzačený bůh a jeho stoupenci jsou oddáni spravedlnosti, nápravě škod a spravedlivé mstě. Nutně to neznamená, že by Tyr představoval férovost nebo rovnost, jak se někteří mylně domnívají. Jemu (a jeho církvi) jde o odhalení pravdy a potrestání vinníků. Tyřané jsou poměrně dost úzkoprsí ohledně teologie a mají tendenci vidět svět černobíle.

Klérus Tyra přísahá dodržovat zákon a trestat provinilce všude, kam jejich noha vkročí. O svých rozhodnutích si musí vést zápisy a právě skrze tyto zápisy můžou být chyby v soudech knězů opraveny, zákony vylepšeny a země vzkvétat (to poslední je spíše přání než realita). Kněží Spravedlivého musí také býti ostražití a vždy připraveni, snažit se předpokládat které bytosti by mohly nebo chtěly porušit zákon a jakým způsobem – a preventivně zakročit.
The topic has been locked.
Time to create page: 0.583 seconds