Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Helm

Helm 4 years 9 months ago #38

  • alwaern
  • alwaern's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 43
  • Karma: 1
Helm

Alias: Oči, které nespí; Bdící oči, Pozorovatel, Bdělý, Bdící, Ostražitý, Mocný strážce, Bůh ochránců
Symbol: otevřené hledící oko s modrou zorničkou a obrysem na hřbetu rukavice pravé ruky nebo na dlani rukavice levé ruky
Status: Vyšší bůh
Spojenci: Torm
Nepřátelé: Bane, Baal, Garagos, Maska, Šar, Talos
Portfolio: strážní, ochránci, obránci, ochrana
Sídlo: Mechanus/Věčnostráž/Dům Triády
Domény: zákon, plánování, ochrana, síla
Následovníci: průzkumníci, strážci, bojovníci, paladinové, žoldnéři
Oblíbená zbraň: vždy bdící (meč bastard)
Přesvědčení uctívačů: ZkD, ND, ZmD, ZN, N, CN

Helm představuje ztělesnění dokonalého strážce, ochránce a obránce a po mnoho věků ho uctívali hlavně ti, kterým byla svěřen dohled nad bezpečností osob či předmětů a ti, jejichž stráž chránila ostatní před příchodem zla. Kdysi patřil mezi velice mocné bohy, ale jeho obliba v pozdějších letech výrazně klesla vlivem dvou událostí.
Během Doby nesnází ponechal Ao Helmovi jeho sílu a schopnosti a ustanovil jej strážcem brány do Vnějších sfér – aby zabránil padlým bohům v jejich návratu. Strážce svůj úkol splnil – až moc úspěšně. Většina hrůz, destrukce a chaosu ze smrti tolika bohů během Doby nesnází se dává za vinu právě Helmovi. Nejvíce mu lidé vyčítají smrt Mystry, kterou zničil během dne letnostředu severně od Arabelu.
Na jihu Faerûnu, v Západním Vnitrozemí, Cormyru a na Dračím pobřeží zůstala církev Bdělého boha vlivná – to se však změnilo s invazí a dobyvačnou kampaní vedenou proti lidem Pravého světa, Maztiky. Nekompromisnost a brutalita činů jeho knězů výrazně poškodila Helmovu reputaci, v čehož důsledku církev Strážce ztratila velkou část vlivu a věřících. Ve srovnání s Tormem nebo Gondem, jejichž církve nabíraly sílu díky přívalu nových stoupenců, hvězda Pozorovatele začala upadat.
Helm se svým následovníkům odmlčel v roce 1384 ÚL, kdy během doručování zpráv mezi Tyrem a Tymorou (v té době se Tyr Tymoře dvořil) došlo k nedorozumění (někteří mluví o Cyrikově vlivu). Helm byl nařčen Tyrem, že ukradl srdce Tymory a Zmrzačený bůh v souboji Helma zabil.

Po jeho smrti však knězi nezačali ztrácet svá kouzla, většina z nich tak předpokládala, že Tyr absorboval esenci Bdícího boha. V téže roce měl Gedrin Stínomor, člen Nočních masek Západní brány snovou vizi nejen o smrti Helma, ale později i o smrti Tyra rukou Orkuse. Byl přesvědčen, že Torm absorboval božskou esenci Helma i Tyra a stal se Trojjediným bohem.
Gedrin následně neznámým způsobem po své vidině získal meč zvaný Mstitel, původné patřící Helmovi. S jeho pomocí a s novou vírou v srdci vypudil ze Západní brány Noční masky a později založil Oko spravedlnosti, sektu, která věrila v Trojjediného boha.
Po událostech roku 1486 ÚL se Helm opět vrátil do Říší, jeho příchod oznámen skrze osobu Kleefa Kenrika, Vyvoleného Helma.

Porozumět Mocnému strážci je těžké a většinou ho lidé vnímají jako bezcitného boha, který je oddán tělem i duší svému úkolu a povinnostem a nehledí na použité prostředky. Pravdou zůstává, že oddanost službě u něj hraničí s posedlostí, ale rozhodně není bezcitný nebo chladný, pouze přísný. Ze všech smrtelníků má ale největší slabost pro děti jakéhokoliv věku a často k nim bývá až neobvykle milý a odpouštějící, pokud se jedná o malé prohŕešky.
Ve snaze vysvětlit zarputilost a vytrvalost Bdělého se někteří mudrci domnívají, že jde o jeho zlomené srdce – buď ho žena odmítla nebo nikdy nenašel odvahu. Další se domnívají, že ho pohání smrt milované osoby (dítěte, ženy, rodiče nebo sourozence). Jiní si myslí, že se prostě snaží dosáhnout lepšího postavení v panteonu faerûnských bohů.
Helm nikdy nekomentoval snahy těchto filosofů, neboť podle jeho názoru by čas, který strávili vymýšlením podobných hloupostí, mohli raději využít k produktivní práci.

Vztahy Helma s většinou bohů faerûnského pantheonu nejsou nikterak dobré. Jediný, kdo Strážce chápe, je Torm a jejich přátelství i navzdory konfliktu během Doby nesnází zůstalo pevné. Na jejich přímý pokyn se pomalu začal hojit rozkol mezi oběma jejich církvemi. Podle některých teologů symbolizuje Helmovo brnění tíhu na jeho duši. Ví, že nesmí nikdy polevit ve své ostražitosti. Zároveň ví, že i přes jeho neochvějnou bdělost konec světa nevyhnutně přijde. I tak nadále hlídá Říše, jejich obyvatele a nikdy ani nenaznačí nelibost a nebo marnost nad svěřeným úkolem.
Jeho největšími protivníky z řad bohů jsou nepochybně Šar, Bane a Cyrik, jejichž machinace a plány hrozí uvrhnout Říše do nepředstavitelného chaosu a temnoty. Tala i Garagose se snaží omezovat v jejich ničitelských plánech a Maska, Pána stínů, považuje pouze za další hrozbu, která musí být odstraněna.

Avatar a další manifestace
Od Dob nesnází je Helm čím dál, tím více neochotný se zjevovat v Říších ve formě avatara. Nyní prakticky pouze při ohrožení vyššího kněze, který ho navíc musí přímo oslovit. Avatar Bdícícho boha vždy vypadá jako mohutný muž (výška avatara se mezi zjeveními mění) navlečený v plné plátové zbroji, tvář mu zakrývá helma. Sesílá kouzla ze všech sfér, ve výběru není omezen.
Pokud je Mocný strážce přinucen k manifestaci v příliš malém prostoru, objeví se jenom jeho část, typicky torzo. Helm samotný může používat jakoukoliv zbraň – všechny se v jeho rukách mění ve smrtonosné nástroje zkázy; nejčastěji třímá obouručně meč bastard. Místo seslání kouzla v boji je schopen vyvolat kolem sebe kruh vznášejících se štítů, které odrážejí všechny útoky dechem, pohledem, magií a psionikou zpět na sesilatele. Pokud je jeden ze štítů zničen, exploduje v mrazivém výbuchu připomínajícím kužel mrazu, který je však usměrnen tak, že zasáhne tvora, který ho zničil. Samotný Bdělý bůh může seslat podobně ničivý kužel mrazu zvednutím hledí své přilby. Místo ledu má na výběr i z dalších dvou schopností svých očí – kužel desintegrace, který pohltí cokoliv stojící mu v cestě a paprsek rozptylující magii (ekvivalent kouzla zlom magii).
Strážce vidí všechno neviděné, zcela imunní je vůči iluzím a zvládne kdykoliv najít jakýkoliv předmět. Není možné ho podrazit nebo zatlačit a stojí pevně proti každému výbuchu, erupci nebo i zemětřesení. Kouzla ovlivňující mysl, telepaté, psionici – proti všemu je mysl Bdělého boha neprodyšně uzavřena.
Helm je schopen probudit a navodit bdělost u každého svého stoupence v Říších, pokud je jeho avatar fyzicky přítomen na Základní materiální sféře. Když avatar Helma vstoupí na Faerûn, všechny stráže v okruhu 10 mil ihned procitnou a samotná jeho přítomnost zahání a ničí únavu, ospalost a slabost. Rovnéž zcela neguje kouzla nebo psionické schopnosti ovlivňující či ovládající mysl a smysly.

Helm často využívá i dalších svých podob – nejčastěji vztyčenou kovovou rukavicí s dlaní ven, která posunkem napodobuje „stop“ či jiné gesto stráží nebo helmu se spuštěným hledím, tichou a ostražitou. Pomocí těchto zjevení Helm odkrývá neviditelné nebo skryté útočníky, posiluje obránce a stráže skrze požehnání a defenzivní magické bariéry a pole, nutí se ukázat a vtahuje do Základní materiální sféry éterické a astrální bytosti, které by jinak zraku a bdělosti stráží unikly. Jen výjimečně pomůže obráncům útočným kouzlem.
Bdělý bůh ve svých službách využívá einheriárů, obrněné děsy, přihlížeče, maruty, strážné duchy a živoucí ocele. Někdy své zprávy zjevuje uctívačům v živých snech a pokud spáč odpočívá dotýkajíce se zbraně, ukáže se poselství Helmovo komukoliv, kdo se zbraně jako první dotkne.
Zbraně zasvěcené Mocnému strážci můžou při hrozícím nebezpečí na přání Helma dunét, bubnovat, pískat, zářit, tančit nebo vibrovat.

Církev a následovníci
Před Dobou nesnází byl Helm respektovaným bohem na mnoha místech Torilu. Rozsáhlé chrámové komplexy vyrostly v blízkosti nebezpečných míst (například u Temné tvrze) a lidé je považovaly za první obrannou linii proti zplozencům zla, pekelníkům a hrůzným netvorům. Helmité budují svoje svatostánky jako impozantní kamenné stavby určené k obraně. Každé větší město má obvykle chrám nebo alespoň svatyni Bdělého boha. Jeho stoupenci a klerici patří k těm nejlepším ochráncům a velitelům stráží, které lze ve Faerûnu najít.
Ať už je chrám postaven kdekoliv, helmité ho hlídají lépe než trpaslík rubín. Často využívají služeb přihlížečů, rasy příbuzné zřícím, ale výrazně menší vzrůstem (samotný fakt doslova rozpaluje stoupence Banea a jejich spojence z řad zřících). V srdci komplexu kasáren, zbrojnic, výcvikových hal a kaplí se nachází Helmův oltář, který má formu masivní plné plátové zbroje (ty patří k relikviím víry, neboť kdysi je nosívaly šampióni Strážce).
Uvnitř chrámu nalezne každý, kdo o to požádá, bezpečné útočiště. Výjimku představují zločinci a ti, kteří jsou z porušení zákonů nařčeni. Helmité je sice vždy vydají k soudu, během něj však dohlížejí na čestnost zůčastněných stran, aby zajistili spravedlivý proces.

Po chaosu Války bohů začala Helmova církev střádat. Nejdříve ji oslabily odchody mnoha válečníků, knězů a řadových stoupenců, kteří mu společně se zbytkem Severu zazlívali jeho roli během Doby nesnází. Tím, že nevpustil žádného z bohů zpět do Vnějších sfér, odsoudil k zániku desítky vesnic, části měst. Tisíce přišli během bojů mezi bohy o život. Na jméno mu nemohly přijít ani církve bohů, které přímo či nepřímo zničil – zejména Bane, v menším měřítku Torm a mystra. Následně jeho popularita utrpěla po fiasku v Maztice, kde činy knězů Bdělého boha vyvolaly opovržení a nechuť.
Jen nedávno se církev začala vzpamatovávat a opět získávat ztracenou popularitu, vliv a sílu pod vedením neochvějných knézů-veteránů Bdělého boha z časů před Dobou nesnází zvaných Zkoušení a Praví. Většina z nich jsou lidé pevní ve víře a oddaní Helmovi. Věří, že Ao upřednostňuje právě Strážce před ostatními bohy, což dokládají rolí svého boha během Války bohů. I tak mají tito kněží nelehký úkol. Musí znovu vystavět reputaci a odpoutat mysl lidí od oblasti mrtvé magie zvaných lidové - jak jinak – „Helmův odkaz“. V tom jim pomáhá nejenom jejich víra, ale i striktní hierarchie, která připomíná spíše armádu než církev. Všichni v ní znají svoje místo a Helm samotný zadává konkrétní úkoly nejvyšším knězům a kněžkám a určuje který svatyně, chrám nebo klášter bude s kým, kde a jak spolupracovat.
Tituly, které používá klérus Bdělého boha (ve vzestupném pořadí dle důležitosti): Novic, Adept, Věrný, Ostražitý, Rytíř-strážce, Ochránce, Vládnoucí čepel, Vrchní strážce, Starší ocelové oko (titul se uděluje všem vyšším knézům). Členové Zkoušených a Pravých a Strážci (specializovaní kněží známí také jako “Oči boha“) si ponechali tituly a oslovení, které jim patřilo před Válkou bohů.
Klérus, který reprezentuje církev a je na důležitém úřadnickém místě, může disponovat dalšími tituly vztahujícími se k jeho práci.

Před nékolika staletími byl prvním mezi Helmovými stoupenci jeho Nejvyšší strážce. Od roku 992 ÚL, Roku ostražité helmy, však víru v říších vede Sněm přilbic, nejvyšších knězů víry v Helma. Jejich úkolem je vést stoupence Bdělého k větší slávě a šíření povědomí o něm a také ničit korupci, která by mohla církev Strážce rozvrátit. Šepká se, že v onom roce 992 ÚL Helmův avatar zabil větší část nejvlivnějších hodnostářů své církve a rovnéž i Nejvyššího strážce kvůli rozrůstajícímu se odpadlictví od pravé víry na těch nejvyšších postech.

Specifická kouzla helmitů zahrnují Helmovu hlídku, Velebení, Odův palcát, Přivolej přihlížeče a Hledající meč.

Každodenní činnost
Helmité věří, že znovuzískání slávy a moci Helma lze dosáhnout pouze absolutní věrností a neochvějností při vykonávání svého poslání strážců a ochránců. Snaží se šířit povědomí o Helmových služebnících, kteří jediní jsou svým pánům vždy věrní a spolehliví.

Svátky/důležité obřady
Stoupenci Bdělého boha slaví pouze jeden jediný kalendářní svátek - Obřad cti Helma na Den setkání štítů. Helmovi uctívači se ke svému bohu modlí vždy při probuzení a těsně pŕed spánkem. Pokud vznese věrný služebník Bdělého boha v modlitbě dotaz, dostane se mu (často tajemné) odpovědi ve snové vizi. Ve snech se Strážce zjevuje i těm, kteří zatím oficiálně pod křídla jeho církve nepatří.
Nejdůležitějším obřadem helmitů je bezpochyby Zasvěcení postulanta, které symbolizuje odevzdání se jednotlivce církvi Bdělého boha a vstup mezi klérus Strážce. Druhým, podobně významným obřadem, je Posvěcení glymtulu (slovo z prastarého jazyka znamenající „oblíbený předmět“), kterým so do služeb Helmovy církve vkládají zvláštní předměty.
Další dva důležité rituály jsou Očista a Posvátné bdění. Očista je určena těm, kteří se vrací pod křídla církve Bdícího boha nebo těm, kteří selhali ve své bdělosti, věrnosti nebo čestnosti. Posvátné bdění je určeno pro kněze, kteří postoupí v hierarchii církve výše. Tento obřad trvá celou noc, během které se kněz snaží pouze silou vůle udržet ve vzduchu svou zbraň. Zbraň před rituálem očaruje jeden z vyšších knězů a pouze vůle zkoušeného kněze ji brání spadnout na zem – prakticky jde o zkoušku bdělosti a vytrvalosti kněze.
Mezi drobnější obřady patří například kropení vojáků svěcenou vodou Helma těsně před bitvou. Takto použité vodě se říkalo „Helmovy slzy“. Obvykle se úkolu žehnajícícho zhostil patriarcha Strážce.

Hlavní centra uctívání
Nejvýznamnější chrám Bdělého boha, Vznešenou ruku, naleznou putníci ve městě Tsurlagol. Komplex je nejenom chrám, slouží zároveň i jako škola a výcvikové místo pro mladé helmity, kteří se zde učí dovednostem strážců a ochránců. Pod vedením dost známé bývalé členky družiny Bílých čepelí, Nejbdělejší mistryně zbraní Ellyn Thourin přezdívané „Kočičí čelist“, začíná chrámový komplex získávat velmi dobrou pověst i v širším okolí.
Víra v Helma stále zůstává silná v oblasti Vilhonského zálivu a na jihu říší. Chrám ostražité stráže v Iljaku, vedený Bojovým maršálem, Starším ocelovým okem Tonorakem Withraxem, patří mezi pevnosti víry v Helma ve zmiňovaném Vilhonském zálivu.

Přidružené řády
Mezi najznámější patří jednoznačně Společníci Jediného pravého vidění, úderné síly helmitů (kleriků, bojovníků, křižáků, svatých rytířů), kteří nastupovali vždy první do předních linií a jako poslední z bitev odcházeli. Po děsivých činech v Maztice jejich reputace značně utrpěla.
Mezi další, již méně důležité, řády patří například Strážci padlých (léčitelé a knězi, kteří se starají o zraněné a padlé na bojištích), Rytíři Věčnostráže (skupina rytířů.strážců, kterou si cérkve, králové nebo jiní můžou najmout na ochranu osob nebo majetku) a Bdělé boží oči (řád paladinů).

Oděv kněžský a dobrodružný
Klerici Helma nejčastěji nosí neposkvrněnou, čistou, zářící plnou plátovou zbroj (dost často očarovanou – věčnozářná), helmy mají vždy otevřené, s ozdobným perem a bez hledí, které by omezovalo zrak. Zbroj občas doplňují rudým pláštěm a ocelově šedým tabardem. Tabard, plášť nebi zbroj samotná může být ozdobena symbolem Bdícího oka vepředu, vzadu – nebo na obou místech.
Na jihu Říší helmité nosí ty nejlepší plátové zbraoje zdobené drahokamy a zlatým filigránem zdůrazňujíce ve zlatě vvedený symbol Bdícího oka (jak na plášti, tak na prsním plátu). Tam, kde klerici v těžkých zbrojích nejsou vítáni, redukují kněží Helma brnění na pár plátových nárameníků a helmu.
Jelikož slavnostní oděv kleriků Helma považují všichni za velice praktický i do boje, kněží ho používají jak na bitevním poli, tak v obřadné síni. Vymění ho za jiný (méně nápadný), pouze pokud se obávají zlodějů a lapků, kteří by měli zálusk na jejich zdobená brnění. V obou případech se stoupenci Strážce snaží mít na hrudním plátu a na plášti znak Bdícího oka (buď na nejvyšším stupínku pyramidy nebo koupající se ve slunečních paprscích).

Dogma
Mezi oblíbená rčení helmitů patří tato dvě: „Ten, kdo tiše stojí, hlídá a pozoruje, koná službu Helma.“ a „Dobrý plán vždy triumfuje nad nepromyšleným činem.“ Od noviců ve víře se očekává bdělost, čestnost a usilovnost. Helmité ochraňují slabé, nemocné, neoblíbené, zraněné a příliš mladé. Útoky musí předvídat, mít se vždy na pozoru a bdít, aby byli připraveni na všechny nekalosti svých nepřátel. Zbraně a zbroje musí pravidelně čistit a leštit, neboť na nich závisí jejich život.

Nikdy nezradit důvěru ve vás vkládanou patří mezi základní pilíře víry. Tato filozofie se vztahuje i na způsoby jak nejlépe chránit svěřený předmět či osobu, v jakém počtu a kde. Znamená také předvídat činy protivníka, vymýšlet způsoby, jak jim zamezit nebo na ně rychle a účinně reagovat.
Helmité vždy poslouchají udělené rozkazy…pokud jsou v souladu s učením Strážce. Helmovo přání se klerikům většinou zjeví prostřednictvím krátké modlitby jako sudba. Tuto možnost využívají dost často, zejména při protichůdných rozkazech a pokud jejich srdce zakolísají; Helm vždy odpoví.
Myšlenka ovládnutí nemrtvých místo jejich odvracení nebo zničení je klerikům Bdělého boha odporná. Odlišují se tak specializovaných knězů Pravého boha Torma, kteří nemrtvé ovládat a využívat mohou.
The topic has been locked.
Time to create page: 0.423 seconds