Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Grumbar

Grumbar 4 years 8 months ago #40

  • alwaern
  • alwaern's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 43
  • Karma: 1
Grumbar

Alias: Pán země, Vládce země, Zkroucený, Král země pod kořeny, Vládce zemních elementálů, Etugen (Země Hordy)
Symbol: hory (obvykle na fialovém pozadí)
Status: Vyšší božstvo
Spojenci: Geb, Garl Zlatotřpyt, Dumathoin, Kurtulmak, Laduguer, Urogalan, Skoraeus Kamenokost
Nepřátelé: Akadi, Urdlen
Portfolio: elementální země, elementalisté země, pevnost, neměnnost, přísahy
Doména: Velká hora v Elementální sféře země
Následovníci: elementální archóni země, bojovníci, mniši, hraničáři
Oblíbená zbraň: „kamenná pěst“ (válečné kladivo)

Grumbar patří mezi mocná božství, běžně bývá zobrazován jako masivní zemní elementál s uzlovitými rukama a očima zářícími jako rubíny. Zosobňuje stabilitu a odpor ke změně - obojí typické vlastnosti země. Rád pozoruje život pod a v zemi, nikdy si nestěžuje a navěky střeží poklady v temných zákoutích země.
Stejně jako všichni elementální vládci i Grumbar je ke svým uctívačům na Torilu netečný, resp. se zdá, že je ignoruje. Nemá rád změny a preferuje udržování věcí v původním, nezměněném stavu. Jeho lhostejnost vedla k tomu, že většina ho považuje za nižší božstvo a jeho následovníky za zdvořilejší kultisty. V Zemích Hordy je znám pod jménem Etugen jako bohyně Elementální sféry země. Rozdíl v pohlavích nečiní jeho následovníkům sebemenší obtíže. Oběti a dary Grumbar stahuje do nitra země - bez projevení souhlasu či nelibosti. Jeho oblíbenými kameny jsou rubín, jaspis a sardonyx a jeho sochy mají oči zhotoveny právě z těchto polodrahokamů (nebo rubínů).
Dary svým stoupencům mají nejčastěji formu ochranné magie nebo znalosti míst bohatých rudných žil. Někteří pravidelně obětují hodnotné dary a celý život neuvidí ani náznak Grumbarovy přízně, jiní jen párkrát zašeptají jeho jméno a za rohem se potknou o obrovskou zlatou žílu.
Během Doby nesnází se Grumbar v Říších neobjevil.

Avatar a další manifestace
Grumbarův avatar se na Abeir-Torilu zjevil celkově 4x (z nichž jednou při vytvoění Velké trhliny). Ve své přirozené podobě připomína obrovského a přes 25 stop vysokého zemního elementála, jehož kroky vyvolávají dunění jako při zemětřesení. Jeho hlas někdy skřípe jako jemné kamínky, někdy jemně vrže jako čerstvá hlína a jindy zase připomína bušení dvou balvanů.
Sesílá všechna kouzla ze sféry léčení a elementální sféry země (jak božská, tak mystická).
Obvyklá taktika Grumbara v boji zahrnuje útok a rozmlácení protivníka s následným zadupáním do země. Tak dlouho, jak se dotýká nebo může chodit po zemi, ho není možné ovlivnit kouzly jako ochrana před zlem/dobrem, protimagická ulita nebo svaté slovo. Navíc je jeho avatar zcela imunní vůči kouzlům, které by ho mohly oddělit od země (levitace, let....).
Každá z pěstí Vládce země zcela ignoruje magickou ochranu, kterou disponují protivníci - pokud se dotýkají se země. Magické ochrany (vyjmě těch z Elementální sféry země) tak fungují jenom u létavců.
Vládce zemních elementálů se může kdykoliv rozhodnout opustit Základní materiální sféru tak, že se doslova "rozpustí" v zemi během dvou kol.

Manifestace Grumbara se v Říších objevují mnohem častěji než jeho avatar. Přítomnost jakéhokoliv zemního elementála je vnímána jako boží zjevení (a tudíž každý zotročený elementál musí být osvobozen). Jako své posly využívá xorny, krysmaly nebo děti lávy. Zemětřesením dává najevo svou nevůli a bohatou žílou rudy, minerálů nebo drahokamů svou přízeň.

Církev a následovníci
Většina grumbarytů se specializuje na konstruktérství nebo způsoby jak přežít v nehostinných podmínkách hor.
Před Dobou nesnází byli všichni členové církví elementálních pánů kněžími, nyní patří všichni ke specializovaným knězům. Proč vládci elementů přistoupili k tomuto kroku, nedokáže nikdo říct, jelikož většina jejich rozhodnutí je pro klérus nepochopitelná. Od Války bohů grumbaryté vytvořili menší řád mnichů a svatých válečníků (křižáků), kteří převzali část povinností kleriků Grumbara.

Členové církve se snaží zpomalit nebo úplně zastavit jakékoliv změny. Roztahovačné snahy ostatních církví často čelí pasivní i aktivní opozici ze stran grumbarytů. Následovníci Vládce země se můžou sejít, aby společně přivolali zemního elementála, kterého požádají o zničení základů nově stavěného chrámu. Nebo zorganizují přepadnutí věřících jiné víry. Způsoby se opravdu výrazně různí mezi jednotlivými částmi církve. Jejich odpor vůči změně se však netýká jenom božích zástupců na Torilu, ale i vlád, politiky nebo i geografických pohybů. I přes svou zarputilost nebývají grumbaryté považováni za fanatiky. Jejich činy bývají promyšlené a nikdy nejednají zbrkle.

Kněží se organizují do "držav", které se sládají z 21 knězů - 7 mnichů, 7 specializovaných knězů a 7 svatých válečníků (nebo hraničářů) a z co nejvyššího počtu řadových věřících. Příslušníci jedné "državy" mají podobné přesvědčení a náhled na svět, což na jednu stranu nepůsobí v místní organizaci žádné napětí, ale na stranu druhou jsou jednotlivé državy v krajích Říší vnímány různě.
Většina knězů celý život zůstává v jedné oblasti, někteří se však vydávají na cesty po celém světě, kde šíří víru v Pána země a jsou vždy ve střehu vůči možným hrozbám.
V primitivnějších nebo kočovnických národech Grumbarovi slouží šamani, kteří nespolupracují s žádnou "državou".

Novic ve víře má titul Nevyslovený. Po složení Přísahy zeměchodce se stávají oficiálními kleriky - tzv. Přísežnými.
Další tituly kléru následují - Věrná skála, Granitový lupek, Spravedlivý kámen, Pilíř víry, Nezlomný pilíř, Oddaný tribun, Věrný architráv, Ustavující pěst, Neochvějná pevnost, Překonávající klenba, Věrná klenba a Základní kámen Grumbara.

Svatyně a chrámy Grumbara jsou vždy vybudovány z kamene. Stropy a zdi chrámů bývají zdobené mnoha drahokamy a klenuté, aby vzbuzovaly v následovnících Pána země úctu a pocit, že svatostánek tvoří živý kámen. Dřevo stoupenci Grumabara ve svatyních nepoužívají skoro vůbec.

Specializovaní kněží Grumbara se nazývají zeměchodci a mniši kamenokladi.
Mezi typická kouzla grumbarytů patří výdech země a přechod zemí.

Dogma
Učení církve se soustřeďuje kolem myšlenky odporu vůči změnám, zejména těm radikálním. Ve svých textech a bajkách klerici využívají důležitých členů církve (jak duchovních, tak bojovněji zaměřených), aby ilustrovali důležitost odporu vůči změnám. Grumbaryté považují přísahy za svaté a neposkrvnitelné, ke každé přistupují svědomitě a porušit ji by znamenalo okamžité vyloučení z církve.
Novici ve víře musí činit takto: "Věčný Grumbar je dokonalý a neměnný. Snažte se napodobit Věčného, nepodléhejte změnám. Dodržení slova je základ, na kterém vystavíte celou společnost. Porušení přísahy nebo daného slova narušuje základy, na kterých byla společnost postavena. Jděte a rozšiřujte povědomí o Grumbarovi, který přináší bezpečí a stabilitu."

Každodenní činnost
Následovníci Pána země jsou často k nalezení, jak hořekují nad čaroplavbami a všemi, kdo tyto lodě používají k objevování nových světů. I když cestování a mapování nových světů jsou vznešené činnosti, grumbaryté argumentují, že takových míst ve Faerûnu, Kara-tur a Zakhaře je více než dost - k čemu pak čaroplavby.
Klérus Pána země se vymezuje i proti změnám v sociálním uspořádání zemí, vlád a proti velkolepým stavbám, které by měnily tvář země. Nejvíce ze všeho však stoupenci Grumbara brojí proti změnám ve vlastní církvi.
Mnoho ze starších a vyšších knězů se do dnešního dne zaobírá důvody, které mohly vést Vládce zemních elementálů ke změně všech svých běžných knězů ve specializované.

Svátky a důležité obřady
Od svých věřících Grumbar očekává modlitbu po probuzení a před spánkem, kde děkují za pevnost země, neměnnost a prosí o stabilitu v dalším dni.
Kromě tohoto jednoduchého rituálu církev slaví ještě další dva důležité osobní obřady a každoroční festival.
Přísaha zeměchodce je slavnostní příslib, který musí složit všichni členové církve Pána země. zavazují se necestovat vzduchem nebo po vodě, pouze pokud není jiného východiska.

Pokud musí použít k přepravě vzduch, Grumbar je obvykle stejně potrestá dočasným odnětím kouzel.
Cestování po vodě je možné pouze pokud pozitiva převáží nad negativy. Pozitivem v tomto případě myslí Grumbar posvěcení nového chrámu nebo svatyně v cizí zemi, nalezení nových rudných žil nebo drahých kamenů nebo objevení dosud neviděného tvora země.
Ceremonie Bratrství země umožňuje specializovaným knězům (po dosažení určitého stupně dovednosti) přivolat své bratry z Elementální sféry země. Rituálu předchází den trvající půst a modlitby, až poté je přivolán zemní elementál.
Pokud elementál vyslyší volání knězů, je obdarován zlatem a drahokamy jako projev díků a úcty vůči Grumbarovi.

V den zimystředu oslavují kněží Grumbara ukončení dalšího roku nekonečné církve Grumbara. Během oslav se scházejí starší knězi a vůdci chrámů, aby stanovili cíle pro nadcházející rok. Tyto plány jsou po dobu dalších 12 měsíců zcela neměnné a můžou být upraveny až při další zimystředu.

Hlavní centra uctívání
Hlavní chrámy Pána země se ukrývají hluboko v pohořích Hřbetu světa, Obřího hřbetu, Muaragalu (východní zdi Halruaa), Pohoří Wu Pi Te Šao (Yehimalské pohoří) a Orsraunských horách. Povědomí o jejich přesném méstě je pečlivě střeženo. Vystavěny bývají ve velkých, přirozeně vytvořených jeskyních (občas jsou menší jeskyně rozšířeny a opracovány tak, aby nerušili soulad kamenů a země). Pocestný si často ani nevšimne, že chrámem nebo svatyní prošel. Nejposvátnější sídlo Grumbara ve Faerûnu se nachází v jižní části Muaragalu; většina grumbarytů se pokusí o pouť právě sem aspoň jedenkrát ve svém životě.

Přidružené řády
Grumbarův mnišský řád (znám mimo jiné také svým až příliš strohým způsobem života a stoicismem svých mnichů) je znám jako Učedníci neměnné tváře. Členové uchovávají a chrání informace a poznatky o povaze věcí, aby dokázali změny včas rozpoznat a zneškodnit je.
Vojenskou silou církve je řád Rytířů sardonyxu. Střeží posvátná místa před nevěřícími a jeho členové vedou výpravy věrných Grumbara (kterých je ve své podstatě velice poskrovnu). Rovněž trestají členy církve Vládce země, kteří se zpronevěřili a porušili své přísahy.

Oděv kněžský a dobrodružný
Grumbaryté tíhnou typem postavy k těm větším a jejich obřadní oděv se snaží jejich proporce ještě navýšit (v myslích knězů tak symbolizuje stabilitu). Rituální háv tak zahrnuje hnědou sutanu, v bedrech opásanou, kapuci nebo čepici z hnědé kůže, obrovský šedozelený nebo rezavěhnědý plášť vycpaný a posílený nad rameny (aby činil svého nositele stejně širokým jako vysokým) a měkké kožené boty se sandály s masivní platformou.
Svatý symbol Grumbara, rubín nebo sardonyx s vyrytým znakem Pána země – vpravený obvykle v prstenu nebo pendantu, nosí klérus vždy.

Při putování a dorodružství knězi obvykle nosívají cestovní pláště, boty a oblečení v zemitých, šedých nebo černých tónech. Grumbaryté ovšem chápou, že objemné oblečení jim pranic nepomůže před bodnutím dýkou nebo kouzlem, zato však chápou, že objemné brnění jim pomoct může a snaží se vždy nosit nejlepší zbroj, kterou si můžou dovolit.
Last Edit: 4 years 8 months ago by alwaern.
The administrator has disabled public write access.
Time to create page: 0.625 seconds