Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Kossuth

Kossuth 4 years 7 months ago #44

  • alwaern
  • alwaern's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 43
  • Karma: 1
Kossuth

Alias: Pán plamenů, Ohňovládce, Tyran ohně, Tyran ohnivých elementálů
Symbol: proplétající se plamen nebo ohnivá koule
Status: Vyšší božstvo
Spojenci: Amaunator, Flandal Ocelkož, Iyachtu Xvim (mrtvý), Moradin, Surtr
Nepřátelé: Istiš
Portfolio: elementální oheň, elementalisté ohně, očištění skrze oheň
Sídlo: Elementální sféra ohně (Ohnivý sloup); Nehynoucí žár
Domény: ničení, oheň, obnova, utrpení
Následovníci: druidové, elementální archóni ohně, ohniví tvorové, Thayané
Oblíbená zbraň: "jazyk plamene" (ostnatý řetěz)

Kossuth, jehož jméno se vyslovuje jako šeptající plamen, je patronem a ochráncem všech ohnivých elementálů a těch, kteří plamen uctívají jako sílu očištění a znovuoživení. Obvykle se v knihách zobrazuje jako masivní sloup plamene šlehající vysoko k obloze. Zosobňuje odchod původního a starého, které musí udělat místo mladému – cesta změny je krutá, avšak měřena spravedlivě. Představuje i oheň v krbu, který vydává teplo, ale kdykoliv se může svému pánovi vzepřít a obrátit dům v popel. Zároveň je i tajemstvím ohně, který našepkává a inspiruje kováře i řemeslníky…ale i ty, kteří v ohni a pálení věcí (a lidí) pro radost nacházejí nebývalou rozkoš. Stejně jako ostatní elementální vládci, ani Kossutha příliš nezajímá dění v Říších. Cílevědomě kráčí za svým cílem, ale co ním je – o to se svými následovníky zatím nikdy nepodělil. Jeho motivace je však tak výrazná, že stoupence získává rychleji a ve větších počtech než ostatní bohové živlů.

Z ostatních bohů občas komunikuje s Moradinem a Flandalem Ocelkožem, kteří ho respektují jako teplo a žár kovářských pecí. Nejlepší vztahy má nepochybně s Baneem, se kterým sdílí jeho názory ohledně silné a rigidní církevní hierarchie a stejně jako on nesnáší chaos a jeho nepředvídatelnost.

Lhostejný přístup Ohnivého pána a ostatních bohů elementů vedl lidi k domněnce, že všichni čtyři jsou pouze nižší božstva a jejich klérus jen o stupínek nad kultisty. Během Doby nesnází nebyl Kossuth v Říších spatřen.
Tyran ohně přijímá všechny obětní dary, ale upřednostňuje topazy, granáty, citríny, umně provedenou řemeslnou práci kováře nebo drahé kameny, ořechy, jemné oleje, aromatické pryskyřice a maso. Dary stoupencům mívají obvykle podobu ochrany před ohněm a teplem a schopnosti využívat oheň.
Kossuth je asi jediný živlový bůh, který stejné oplácí stejným - ten, kdo obětuje a na oltáři Ohňovládce spálí cenné věci, je odměněn více, než ten, který přinese oběť menší.

Avatar a další manifestace
Na povrchu Abeir-Torilu se Kossuth objevil vícekrát než kterýkoliv jiný bůh živlů, ale i tak počet jeho zjevení nepřesahuje tucet. Jeho příchod na základní materiální sféře zajistí buď masivní vatra posvěcena v jeho jménu nebo složitý přivolávací rituál, který musí provést vůdci jeho církve.
Manifestace Kossutha patří mezi úžasné podívané - má podobu až 60 stop vysokého a 20 stop širokého sloupu ruděbílého ohně. Hlas připomíná praskání ohně a slyšet ho je v okruhu několika set stop. Může sesílat kouzla sféry elementálního ohně a léčení.

V roce -150 ÚL byl Kossuth přivolán mocnými kouzelníky Raumatharu, aby vyhladil obléhající armádu nenáviděného Narfelu. Po tom, co Kossuth spálil i poslední zbytky vojska, se obrátil proti Raumatharu a zničil jejich město jako mstu za troufalost ho přivolat na základní materiální sféru. Požár, který rozpoutal, zcela znetvořil krajinu severního pobřeží Alamberského moře. Kossuthovy ohně hořeli celá desetiletí.

Pokud na sféře, kde se Kossuth zjeví, může oheň existovat, považuje se bůh za přirozenou bytost dané sféry. Jinými slovy se neobává kouzel ochrana před dobrem/zlem, protimagická ulita a svaté slovo. Dále je zcela imunní vůči všem kouzlům ohně.

Každý plamenný jazyk Kossuthova avatara projde magickou i nemagickou odolností vůči ohni jako nůž máslem – prostě ji zcela ignoruje. Kromě svých planoucích pěstí může Ohňovládce vyslat proti všem bytostem v okruhu 120 stop vlnu planoucího horka (10k4 zranění). Každý, kdo na Kossuthovu formu pohlédne, musí uspět v záchranném hodu na Vůli s postihem -2, jinak se ocitne pod vlivem ohnivého okouzlení.
Samotný avatar nemůže překročit vodu nebo nehořlavou tekutinu, pokud je širší než on sám (tedy 20 stop). Ohňovládce má také schopnost kdykoliv splynout s velkým ohněm (pokud se v okolí vyskytuje) a opustit tak základní materiální sféru.

Kossuth se v Říších objevuje jenom sporadicky, ale stále mnohonásobně častěji než ostatní bohové živlů. Každý větší oheň považují věřící za poselství Ohňovládce. Následovníci Tyrana ohně tvrdí, že obrysy boha vidí při každém větším požáru budovy – což většinou obyvatelé zmíněné hořící budovy nijak zvlášť neocení. Většinou totiž pojmou podezření, že stoupenec Kossutha a hořící dům mají společných víc věcí (a obvykle se nemýlí). Jako své posly Ohňovládce využívá ohnivých elementálů, salamandrů, ohnivých hadů, ifrítů, ohnivých netopýrů, kouřových a magmatických paralementálů a azerů. Úspěšné založení ohně nebo dokončení kovářské práce se považují za znaky přízně Ohňovládce.

Církev a následovníci
Od Kossuthových kněží se očekává, že se ve volném čase budou věnovat kovářství nebo vaření piva. Od svého patrona získávají přístup ke kouzlům sféry elementálního ohně.
Před Dobou nesnází tvořili sekty a kulty Ohňovládce pouze klerici. S koncem Války bohů však Kossuth všechny kleriky transformoval ve specializované kněží. Proč se k tomu Kossuth rozhodnul není známo - avšak samotní členové jeho církve považují tento akt za očištění, díky kterému se služebníci Ohňovládce můžou věnovat agendě svého patrona. Od konce Války bohů se tak k církvi přidalo několik řádů mnichů a i jeden řád svatých válečníků, jejichž úkolem je nahradit činnost původních kleriků.

Následovníci Kossutha na Abeir-Torilu bývají obvykle považováni za intrikány. Touží svět změnit tak, aby vyhovoval jejich vlastní představě dokonalosti - a cesta přes mrtvoly a násilí je jenom prostředkem k dosažení jejich snů.
Ze všech církví elementálních bohů patří Ohňovládcův k těm nejnebezpečnějším kvůli nepředvídatelnosti. Každé organizaci jeho stoupenců vládne silný vůdce s rigidní hierarchií pod sebou a jen Kossuthem nad sebou. A Pánovi plamenů je většinou jedno, co a jak činí, pokud mu prokazují náležitou úctu a respekt.

Kněží a ostatní členové církve jsou vznětliví, k meči či palcátu nemají nikdy daleko a urazí je prakticky všechno. Právo kossuthanů je rychlé, kruté, brutální a vždy se nějak vztahuje k přečinu, který byl spáchán.

Chrámy Ohňovládce ovládají všechno silné individuality, z nichž každý si myslí, že právě jeho cesta a jeho způsob jsou ty správné. Poslušnost je v hierarchii "vyžadována". Ti, kteří se rozhodnou jít proti přáním a příkazům výše postavených kleriků, často zjistí, jak rychle se dokážou naučit plavat, když jsou hozeni do nejbližší řeky nebo jezera a efektivné tak z církve vyloučeni. Chrstnutí vody na kněze Kossutha považují stoupenci Ohňovládce za těžkou urážku.

Kněží Kossutha jsou organizováni ve dvou hlavních frakcích - Jazyky plamene a Hořící brazíry. Jazyky se starají o chod chrámů napříč Říšemi, udržejí je, pečují o stoupence a šíří víru v Kossutha mezi masy. Také vykonávají většinu církevních obřadů a rituálů a organizují církevní svátky. V hierarchii víry si uzurpují nejvíc moci a jsou velice aktivní v mezichrámové a lokální politice.
Hořící brazíry, též známí jako Brigáda brazírů díky kritikům Kossuthovy církve, představují volnější část církve – dobrodruhy, cestovatele a tuláky. Většinou zatrpknutí kněží, kteří byli původné součástí Jazyků plamene, ale z nejrůznějších důvodů se se svým chrámem rozešli. Vydávají se do zemí, které ještě nepoznali „moudrost Kossutha“ a za sebou nechávají spálené budovy. Hlásajíce moc Ohňovládce a Tyrana, snaží se přesvědčit běžný lid o výhodách víry. Pragmatičtěji založení klerici ostatních církví za tím spíše vidí vybírání si oblastí, ve kterých nikdo nevládne nebo je slabý, aby si moc udržel.

Jako Bezesvětlí se označují novicové ve víře. Rekrutují se z nuzáků a nespokojenců, kterým imponuje Kossuthova dogma. Po složení Přísahy ohňochodce se stávají plnoprávnými kněžími, tzv. Zaslíbenými. Každý další postup v církevním řebříčku (po tzv. "stupních") jim přináší nové výhody, ale nese sebou i rizika. Nezřídka se stává, že kněz spontánně vzplane a uhoří. Taková smrt je však vítána, protože pro věrného stoupence sloužit Ohňovládci i po své smrti znamená velkou čest.

Kritici občas vyčítají chrámům a vůdcům jednotlivých organizací až příliš velkou úmrtnost, zejména mezi mladými aspiranty a akolyty. Výše postavení klerici jim zadávají skoro nemožné úkoly, aby jim nemuseli později sami čelit. Na obranu vůči těmto obviněným však většinou vystupují samotní akolyté, z valné části chudáci a zoufalci, pro které Kossuthova církev představuje příležitost získat skrze vlastní práci a pot vliv a bohatství.

Následuje výčet názevu funkcí ve vzestupném pořadí v hierarchii církve – Pochodeň víry, Spravedlivý plamen, Oddaný oheň, Horlivá hranice, Sloup plamene, Zuřivost víry, Plamenný bratr/Plamenná sestra, Rozněcující výheň, Tajemný oheň, Nejžhavější oheň a Věčný plamen Kossutha.
Specializovaní kněží Kossutha jsou známí jako ohňochodci a mniši jako Věrné plameny.

Kouzla typická pro církev zahrnují zapuď plamen.

Klérus je organizován do chrámů. Vůdcem chrámu a celé kongregace je Věčný plamen Kossutha (zároveň také specializovaný kněz), kterému slouží trojice Nejžhavějších ohňů. Každý z nich má pod sebou dvojici Tajemných ohňů. Každému Tajemnému ohni pak slouží v sestupném pořadí jednotlivec náležející k ostatním nižším hodnostem církve – až po Oddaný oheň. Vůdce chrámu a celého společenství se snaží mít obvykle co nejvíce kněží nižších stupňů rovnoměrně rozdélených mezi jednotlivé stupně hierarchie.

Postup v řebříčku komunity, až po stupeň Oddaného ohně, je striktně na základě zkušenosti. Na další pozice dosáhne žadatel jen pokud se uvolní místo a doporučí ho minimálně 2 z výše postavených kleriků. Povýšení musí vždy schválit Věčný plamen. Ten konec-konců může doporučení zamítnout, dle libovůle povyšovat nebo degradovat členy lokální církve (musí ale dodržovat početní limity vyšších kněží).
V primitivnějších společnostech slouží Pánovi plamenů šamani, kteří se neřadí k žádné církvi, požívají však velkou úctu svého kmene (ten se jich oprávněně bojí).

Svatyně a chrámy Kossutha jsou vždy postaveny z tvrdého kamene, keramiky nebo kovu – tak, aby odolaly nejsilnějším přírodním ohňům a i těm magickým. Většina z nich připomíná hranaté stavby podobné zikkuratům s výrazným centrálním sloupem nebo jiným architektonickým prvkem, který dodává chrámu majestátnost a pocit neustále plápolajícího ohně tryskajícího přímo ze země. Tuto středovou část svatyň zdobí mnoho drahokamů a polodrahokamů, které jsou na jiných místech spíše vzácné – zdůrazňují tak důležitost a honosnost kaple.

Dogma
Učení Kossutha a Kossuthova víra se opírá o několik základních premis – ti, kteří mají nahradit stávající mocnosti, tak učiní a víra v Kossutha je přirozeně nadřazena ostatním církvím elementálních vládců, zejména Istiš (tyto dvě víry se vzájemně nenávidí). Ohěn a očištění jsou jedno a to samé. Kouř je dílem nenávisti živlu vzduchu a nečistot obsažených v předmětu, který je plameny požírán. Hybnou sílou církve Ohňovládce je ambice a odměnou úspěšné ambice je moc. Církvení doktrína také mluví o nevyhnutelnosti změny do vyššího stavu, která je vždy provázena nějakou komplikací a bolestí. Nejčastějším rčením kossuthanů tak bývá „Bez bolesti a práce žádné odměny nedojdeš.“

Po novicích je žádáno následovné: „Věčný Kossuth posílá svůj ryzí plamen, aby nás všechny očistil a naše duše zkalil do ještě čistší formy. Očekávajte zkoušky a snažte se jim postavit čelem – ať by byla bolest nebo úskálí jakékoliv. Následujte Zaslíbené, kteří jsou Vám nadřazeni, neboť oni jsou čistější než Vy a službou jim se očistíte i Vy. Musíte najít svou vizi a bez oddechu se jí věnovat. Vždy se plně oddejte práci a cíli a odměna bude bohatá a věčná. Běžný lid musíte navést na správnou cestu ke světlu Kossutha, aby mohl Ohňovládce tento svět přetvořit a zdokonalit, poté zavládne řád a harmonie...

Každodenní činnost
Starat se o chrámové ohně a dohlížet, aby nevyhasly, je úkolem Bezesvětlých. Další členové církve plánují obřady (sňatky, pohřby, chůzi v ohni), instruují akolyty, starají se o růst komunity fyzicky i psychicky a ze všeho nejvíce se snaží postoupit v církevní hierarchii.
Stát se vůdcem chrámu a hlavním knězem znamená pro klerika svobodu – svobodu dělat si, co chce, ne co dostane nakázáno od svých nadřízených. Většina kněží se stane na honbě po moci závislou a časem se z nich vyklubou nenasytní malí tyrani, kteří se značně přeceňují a nemají vůbec žádné svědomí. I když právě tuto cestu Kossuth nezamýšlel, nikdy se proti ní ve svých zjeveních neohradil. Valná část chrámů se díky mocichtivým Věčným plamenům snaží pro sebe urvat moc, bohatství, zemi a nesutále sní o dobytí svých rivalů. Ve své zaslepenosti uzavřou smlouvu nebo alianci prakticky s kýmkoliv; ve svých vlastních řadách však vždy dodržují striktní a zvláštní kodex.

Svátky/důležité obřady
Přísaha ohňochodce je vstupným zasvěcovacím rituálem, kterým musí projít všichni kněží Kossutha – jinak nebudou moct seslat žádnou modlitbu. Postupem času kněz čelí dalším a dalším zkouškám chůze v ohni.
Věrící se k Ohňovládci modlí vždy při východu slunce a v pravé poledne, vždy před jídlem, a děkují mu za skrytý oheň energie, jenž plápolá ve všem kolem nich. Dle liturgie se První plamen objevil na jihu, při modlení se tak všichni natočí ve stejném směru.

Kromě tohoto denního rituálu církev slaví další dva osobní obřady a každoroční festival.
Přísaha ohňochodce je slavnostní přísaha, kterou novic skládá při vstupu mezi kleriky. Síla přísahy je zkoušena vždy znovu při postupu v církevní hierarchii chůzí po žhavých uhlících. Pokaždé jsou uhlíky žhavější a chůze delší. Nikdo ze starších kněží neví, co se přesně odehrává v myslích zkoušených, ale ti, jejichž úmysly jsou nečisté, pochybují nebo chtějí církvi škodit, buď shoří nebo je plamen navždy zohyzdí. Duše ryzí a věrné jsou ohněm netknuty.

Jednota ohně je ceremonií vyhrazenou pro specializované kleriky Kossutha, která jim, po dosažení jisté úrovné dovedností a zkušeností, přivolat z Elementální sféry ohně ohnivé elementály. Slavnosti předchází den strávený zpěvem žalmů a modliteb, na konci kterých je elementál přivolán. Když bytost na volání kněží odpoví, bývá obvykle obdařena jídlem (které připravil vlastní rukou celebrant) a truhlou plnou měděných řemeslných výrobků, mincí, drahých kovů či drahokamů, kterou přinese Kossuthovi jako dar od jeho stoupenců.
V den narození Věčného plamene se koná chrámový festival. Představitel chrámu-oslavenec pozývá na hodování vůdce a vyšší kleriky ostatních chrámů, zástupce z cizích zemí a prakticky všechny, kteří se mohou pro spolupráci s chrámem hodit. Hosté dostávají honosné dary, je jim vyplněno každé přání a to vše za účelem možného spojenectví v budoucnosti.

Hlavní centra uctívání
Církev Kossutha své svatostánky buduje často v okolí vulkánů nebo v teplých, uschých oblastech (pouště) – nejčastěji však chrámy stojí ve velkých městech a rozlehlých říších (kde se kossuthané mohou pokusit převzít vládu). Osada Lundeth v poušti Anauroch je oblíbenou cílem stoupenců Ohňovládce. Nejhonosnějším a nejvétším chrámem je však bezesporu Plamenný brazír v Bezanturu v Thayi, domově Rudých mágů, kteří ho z větší části respektují.

Přidružené řády
Mnišské řády oddané Kossuthovi se sestávají z Učedníků fénixe (dobré přesvědčení), Bratrů a sester ryzího plamene (neutrální) a Učedníků salamandra (zlé přesvědčení). Jeden od druhého se izolují a jejich kláštery nepřijímají mnichy ostatních řádů Kossutha. Tradice výuky bojových dovedností a zdatnosti je pomérně rigidní a každý z třech směrů má navíc podivná pravidla a tabu svazující chování svých členů, která se datují k založení jednotlivých řádů.
Bojovým řádem Kossutha jsou Rytíři ohnidraka. Členové řádu střeží posvátná místa církve, vedou tažení ve jménu Ohňovládce a slouží jako osobní garda Věčných plamenů.
V Thayi je církev Kossutha úzce propojena s Rudými mágy, jelikož většina kouzelníků jsou stoupenci Tyrana ohně. Zulkirové i vůdci zdejší církve hořečnatě společně pracují na plánech expanse mimo Thay.

Oděv kněžský a dobrodružný
Následovníci tyrana ohně se oblékají do lehkých rouch rudé, karmínové nebo oranžové barvy. Nošení zbroje během rituálů je přísně zakázáno všem knězům vyjma členů Řádu ohnidraka. Plamen Kossutha slouží jako svatý symbol a tvoří ho načervenalý drahokam (obvykle plamenec), který je očarován, aby vydával jemnou vnitřní zář - navíc bývá ještě vsazen do šperku. Obřadní oděv kněží často zdobí plameny různých odstínů, které nabírají na komplexnosti a velikosti se zvyšujícím se postavením klerika v hierarchii církve.

Rudá a karmínová jsou oblíbené barvy Brazírů, ale můžete je potkat oblečené v šatech všech možných barev. Klerici mohou do bitvy nosit kroužkovou zbroj a štít, ale magická ochrana je preferována. Většina kossuthanů má v oblibě magické předměty, které jsou hlasité, viditelné na velkou dálku a způsobující brutální zranění.
The topic has been locked.
Time to create page: 0.581 seconds